Informujemy, że obiekt jest monitorowany. 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych (wizerunek) jest Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Reszlu ul. 1 Maja 6. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem naszej strony www.wpkreszel.pl lub listownie na adres WPK Sp. z o.o. ; 11-440 Reszel ul. 1 Maja 6.
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa mienia administratora.

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom porządkowym i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 m-cy od dnia wizyty. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej, z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją.
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem.