Nielegalny pobór wody
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Reszlu  spotyka się w swojej działalności z problemem nielegalnego poboru wody oraz  nielegalnego odprowadzania ścieków.

Dlatego też,  przypominamy, że:
- z nielegalnym poborem wody mamy do czynienia w następujących sytuacjach (art. 28 ust. 1-2 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017 rok, poz. 328, 1566, 2180):
- poboru wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy
- poboru wody przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
Wykroczenia  te są zagrożone karą grzywny do 5.000,00 zł.
- nielegalne odprowadzanie ścieków ma miejsce w sytuacji wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy (art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017 rok, poz. 328, 1566, 2180).
Nielegalne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000,00 zł.

Informacje o nielegalnym poborze wody lub zrzucie ścieków można przekazywać:
1. telefonicznie: nr 089/7550205 lub całodobowo 089/7550441,
2. bezpośrednio w Biurze WPK Sp. z o.o. ul. 1 Maja 6 11-440 Reszel

 

Telefony alarmowe 668 454 078 /604 481 238